شرايط نصب دستگاه فتوکپی

 

اجتناب كنيد از نصب دستگاه در 

محيط های آلوده به گرد و غبار و مرطوب و نمناك

معرض مستقيم نور خورشيد و دارای  تغييرات شديد دما

كنار پنجره و فضا های دارای تهويه نامناسب ونصب در مقابل وسايل سرما و گرما ساز

محيط های كه سطحی ناهموار و غير تراز و همچنين مقاومت و استحكام كافی ندارند

فضاهايی نامناسب مورد لزوم نصب

(حداقل 20cm فضای خالی در اطراف دستگاه وجود داشته باشد)

 اجتناب كنيد از اتصال سيم ارت دستگاه به لوله آب و گاز

عدم استفاده از پريز ودو شاخه غير استاندارد و بدون ارت ويا بصورت اشتراكی

عدم استفاده ازمحيط هايی كه دارای بخارات شيميايی و حلال ها وگاز آمونياك می باشند